'மூன்றர் ஐந்தின்' ஆன்மிகம்

                             .
                                                         :                                             
 
           

   

    
      
          
   
     
-ദൈവവചന പാരായണം          
-വചന ധ്യാനം
-പരി. കുർബാനയിലുള്ള പങ്കെടുക്കൽ
-അൾത്താരയിലെ യേശുവിനെ സന്ദർശിക്കൽ
-ജപമാല പ്രാർത്ഥന 
-ദൈവസാന്നിദ്ധ്യ അവബോധം
-വിമർശന രാഹിത്യം
-പരാതി രാഹിത്യം
-സേവന സന്നദ്ധത
-സമാധാന സ്ഥാപകരാകുക  
-ദിവസവും അഞ്ച് പുണ്യങ്ങൾ .
ഓരോദിവസവും ഈ ആത്യാത്മികത പാലിക്കുക വഴി ദൈവഹിത സഭാംഗങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ പരിപൂർണ്ണത പ്രാപിക്കാൻ യത്നിക്കുന്നു.