ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം:

District Director

Rev. Fr. District Director,
Institute Voluntas Dei
Bethel
Azhakulam
Vizhinjam PO, 695 521
Ph; +91 471 2481516, 2487577
email id: innasimudiyappan@gmail.com
ivdindia@gmail.com
Rev. Fr. Joseph Sengol IVDei
Rector
Our Lady of Miracle Major study house
South Vellarappilly P.O
Sreemoolanagaram (via)
Alway. Ernakulam, Kerala, India.
Ph; +91 484 2460480

വൈദീകവിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം രൂപതാടിസ്ഥാനത്തിൽ

Alleppy (Kerala)---------------------------05
Cochin (Kerala)---------------------------03
Chennai (Tamilnadu)---------------------01
kollam (Quilon, Kerala)-------------------08
Kottappuram (Kerala)-------------------01
Kottar (Tamilnadu)-----------------------04
Madras-Mylapore (Tamilnadu)-----------01
Neyyaattinkara (Kerala)---------------02
Trivandrum (Kerala)---------------------26
Vearapoly (Kerala)----------------------01